مهندس گل حفاری (Mud Engineer)

نیازمندی‌ها تجربه در عملیات حفاری نفت الزامات شغلی • آشنایی با HSE • آسنایی با قسمت ‌های مختلف دکل حفاری…
group0
رایگان!

مهندس سیمان (Cement Engineer)

نیازمندی‌ها تجربه در عملیات حفاری نفت الزامات شغلی • آشنایی با HSE • آسنایی با قسمت ‌های مختلف دکل حفاری…
group0
رایگان!

مهندس حفاری جهت دار (Directional Drilling Engineer)

نیازمندی‌ها تجربه در عملیات حفاری نفت الزامات شغلی • آشنایی با HSE • آسنایی با قسمت ‌های مختلف دکل حفاری…
group0
رایگان!

Company Man

نیازمندی‌ها تجربه در عملیات حفاری و تکمیل چاه الزامات شغلی • انجام امور هماهنگی و مدیریت یک عملیات حفاری •…
group0
رایگان!