برای شرکت در نظرسنجی باید وارد حساب کاربری شوید

قدرت بیان و تفهیم مطالب اساتید دوره

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

پاسخگویی منطقی اساتید به سوال های مطرح شده توسط دانش پذیران

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

تنوع در به کارگیری روش های تدریس

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

مدیریت مناسب محتوای آموزشی دوره توسط اساتید

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

تسلط اساتید بر محتوای دوره

1- عالی
0.00%
3- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

میزان مشارکت دادن دانش پذیران در مباحث آموزشی توسط اساتید دوره

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

بهره مندی از نظرها و تجربه های دانش پذیران در تدریس

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

کیفیت علمی محتواهای ارائه شده ( کتاب ، جزوه و سایر محتواها)

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

میزان انطباق حجم محتوای ارائه شده با زمان دوره

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

میزان انطباق محتوا با عنوان و اهداف دوره

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

میزان کاربردی بودن آموخته ها برای به کارگیری عملی

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

خدمات رفاهی دوره (پذیرایی، نظافت، ...)

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

تجربه کار با شبیه ساز DRILLSIM5000

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

نحوه تعامل و پاسخگویی مجریان دوره

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

وضعیت محل برگزاری دوره (نور، تهویه، ...)

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%

وجود امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی

1- عالی
0.00%
2- خوب
0.00%
3- متوسط
0.00%
4- ضعیف
0.00%