ایران پترواسکیلز

ایران پترواسکیلز ، Iran Petroskills ، یک زیر برند از گـروه توسـعه بالادسـتی پارسـیان (PUD) می باشد که در راستای مرتفع نمودن نیازهـا و خلاهـای موجـود در سیسـتم آمـوزش فعلی ، و به منظور ارزیابـی و ارایـه گواهینامـه های مرتبط بـا کنتـرل فـوران چاههای نفت  و گاز،سازماندهی و تشکیل شده است. کارویـــژه اصلــی این مدرسه با مشارکت دانشکده نفت اهواز و با همکاری اساتید برجسته و به نام این دانشگاه تدویــن و توســعه اســتانداردها و مدلهــای آموزشــی روز دنیا ،همراه بــا الگوبــرداری و بنــچ مارکینـگ از نمونه هـای برتـر دنیـا ماننـد, IADC , IWCF مـی باشـد کـه بـا اسـتفاده از ایـن اسـتاندارد و مـدل، نفـرات شـاغل در صنعـت حفـاری بـا بهرهگیـری از آن، بـه طـرز قابـل توجهـی شایسـتگیها، دانـش، مهـارت و قابلیتهـای خـود را در زمینـه کنتـرل فـوران بهبـود خواهند بخشید.

ارزیابی آنلاین

در این بخش کاربران می توانند قبل از حضور در دوره ها میزان آمادگی خود را بسنجند.برای سهولت کار ما آزمون های آنلاینی طراحی کردیم که هر فرد پشت سیستم خود یا با گوشی خود قبل از ثبت نام در دوره ها با پاسخ دادن به سوالات آنلاین میزان آمادگی خود را ارزیابی نموده و پس از آن نسبت به ثبت نام در دوره و انتخاب سطح آن اقدام نمایند.

در حال حاضر با توجه به برگزاری فشرده دوره های کنترل فوران چاه آزمون ارزیابی برای این دوره طراحی شده و در ادامه برای تمامی دوره ها این آزمون ها طراحی خواهد شد.

P&P quiz(level2) P&P quiz(level3&4) Equipment quiz

ما در ایران پترواسکیلز بر کیفیت آموزشی بسیار تاکید داریم و در طول دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان میزان رضایت مندی آن ها را ارزیابی می کنیم و اهتمام بیشتری در ادامه برای جلب رضایت تمامی شرکت کننده ها در دوره های آتی خواهیم داشت.

شما هم با ثبت نظرات خود ما را در ارائه مطالب آموزشی و همچنین ایجاد بستری عالی منطبق با استانداردهای بین المللی کنار ما باشید.

شرکت در نظرسنجی پس از اتمام دوره شرکت در نظرسنجی پیش از شروع دوره

ویدئوی معرفی دوره‌های پترواسکیل

ایران پترواسکیلز در یک نگاه

در ایران پترواسکیلز شما بهترین خدمات را دریافت خواهید کرد. چه از لحاظ امکانات و چه از لحاظ برخورداری از میزان سطح دانش و مهارت. ما با بهترین اساتید در دورهای آموزشی خود همکاری می کنیم. از این رو تجربه حضور شرکت کنندگان دوره های آموزشی این مرکز را با شما به اشتراک می گذاریم.

گالری تصاویر

آموزش در فضای کاملا آموزشی از نقاط برجسته دوره های آموزشی ایران پترواسکیلز می باشد. در حال حاضر تمرکز دوره های آموزشی این مرکز بنا به الزامات شرکت ملی نفت بر روی دوره های کنترل فوران چاه و آموزش تمامی سمت های شغلی مرتبط با میادین و چاه های نفتی، به برگزاری این دوره های می باشد. تصاویری که شما در آلبوم روبرو مشاهده می فرمایید بر گرفته از دوره های در حال برگزاری کنترل فوران چاه در سطوح 2،3 و 4 می باشد.تصاویر گویای کیفیت آموزشی نیز می باشند.

 

جهت مشاهده تصاویر در ابعاد بزرکتر بر روی آن‌ها کلیک نمایید.